Teslimat ve İade

Teslimat ve İade

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme; hizmeti sağlayan “rezervasyonsitesi.com” (bundan sonra ACENTE olarak anılacaktır) ile hizmeti alan kişi (TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında mesafeli satış sözleşmesi olarak akdedilmiştir..

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, Acente’ nin Tüketici’ ye satışını yaptığı, otel rezervasyon hizmetinin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3. GENEL HÜKÜMLER

Tüketici, Acente ’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Acente tarafından ön bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve/veya telefon ya da elektronik posta ile teyit ettiğini ve sonrasında rezervasyonu ve sözleşmeyi onayladığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Tüketici online sistem üzerinden yapılan rezervasyon ile ilgili bilgi belge ve sonrası için Acente tarafından yapılacak olan mail ve sms bilgilendirmelerini kabul eder. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak hizmete katılan Tüketiciler, adlarına yetkilendirdikleri Tüketici ‘nin bu sözleşmeyi onaylaması ile sözleşme şartlarını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente ‘nin diğer Tüketicilere rücu hakkı saklıdır. Sözleşme konusu hizmetin, Tüketici’ den başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden Acente sorumlu değildir. Hizmetin ifasından sonra Tüketici’ ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acente’ ye ödememesi halinde, Tüketici doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. .

4. KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Acente taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır ve olası iptal bildirimlerini, Tüketici’ ye en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Tüketici’ nin satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle ifayı kabul etmemesi halinde, durumu Acente’ ye ve konaklama tesisine derhal yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Aksi halde Tüketici ifayı kabul etmiş ve hizmeti kullanmış kabul edilir. Konaklama tesisinin, belirtilen niteliklerde hazır bulundurulmaması veya hizmet verebilecek durumda olmaması durumunda sorumluluk konaklama tesisine ait olup Acente ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ancak bu durumda Acente, tüketiciyi aynı standartta veya bir üst kategorideki tesisinde konaklatmakla yükümlüdür. Meğer ki, tüketicinin öne sürdüğü ayıp soyut gerekçelere dayansın.
Mücbir sebeplerin sözleşmenin gerçekleşmesine engel olması durumunda, şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde Tüketici iptal talebinde bulunduğu takdirde, Acente hizmeti satın aldığı veya aracılık ettiği kişi ya da kuruluştan alabildiği bedeli Tüketici’ ye iade etmekle yükümlüdür. Acente alamadığı bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.
Mücbir sebepler; deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afetler ile 4735 Sayılı Kanun’un 10. maddesi’nin birinci fıkrasında mücbir sebep olarak sayılan hallerdir. Acente sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümlerince Tüketici ‘ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, hizmet esnasında Tüketici ‘ye verilen ek veya alternatif hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin alınıp kullanılmış olması Tüketici‘ nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
Acente, Tüketicinin satın aldığı hizmetin rezervasyonda belirtilen şartlarda gerçekleşeceğini ve hizmet sağlayıcı ile tüketici arasındaki ilişkiyi garanti eder. Ancak konaklama hizmeti süresince tüketicinin herhangi bir talebinin muhatabı, hizmet sağlayıcı olacaktır. Hizmetin kusurlu olduğundan bahisle erken çıkış halinde, Tüketici, hizmetin ifası sırasında Acente yetkilisine ve konakladığı otele sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorunda olup ücret iadesi, işbirliği yapan otelin / sağlayıcının sorumluluğundadır. Tüketicinin, bu konuda Acente’den bir talep hakkı yoktur. Uygulanacak olan cezai işlem Tüketici ’ye fatura edilir.
Tüketici, otelle ilgili tüm memnuniyetsizliklerini öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı şikâyetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Acente’ den bu hususta maddi ve manevi tazminat talep edilemez. Tüketicinin taleplerinin soyut gerekçelere dayanması ve tüketicinin taleplerinde haksız çıkması karşısında, Acente tarafından yapılan avukatlık ve yargılama giderleri, haksız talepte bulunan Tüketiciye fatura edilir.
Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.
Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir ve Acente’ nin kayıp çalınma, hasarla ilgili sorumluluğu yoktur. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlüdür.
Seyahat sigortası hizmeti satın alan Tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

5. İPTAL, VAZGEÇME VE DEĞİŞİKLİKLER

Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler veya hizmet sağlayıcılarından, konaklanacak otellerden veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlarda sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumun Tüketici’ ye en kısa sürede bildirilmesi gerekir. Bu durumda Tüketici’ nin tazminat hakkı yoktur. Tüketici’ ye Acente tarafından, kullanmadığı hizmetlerin bedeli iade edilir.
Tüketici’ nin satın aldığı hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak 24 saat içinde bildirmemesi durumunda Acente, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketici’ ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
Acente, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt altına aldığı hizmetleri başlangıcından 7 gün önceye kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Tüketici, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir. Tüketicinin, Acente tarafından yapılan iptallerde, ücret iadesi yerine ödediği hizmet bedelini farklı bir konaklamada değerlendirmek istemesi halinde, Acente, talep edilen konaklama hizmetini gecikmeksizin Tüketiciye sunmakla yükümlüdür.
Tüketici'nin, (kampanyalı ürünler hariç olmak üzere) Sözleşme'yi hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödediği bedelin tamamı Acente tarafından kendisine iade edilir.
Tüketici, (kampanyalı ürünler hariç) hizmetin başlamasından 15 - 7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde konaklama bedelinin %35 'ini, 7 günden az bir süre kala iptal etmesi halinde ise tamamını Acente 'ye cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmünde olup hizmetin değişiklik tarihindeki fiyatları geçerlidir.
Tüketici, satın almış olduğu hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce Acente’ ye durumu yazılı olarak bildirerek rezervasyonunu, tur, otel vb. açısından geçerli tüm koşulları yerine getirerek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda otel, tur vb. devir eden ve devir alan kişiler Acente’ ye karşı hizmet bedeli ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.
Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden resmi rapor ile belgelemeleri halinde rezervasyon kesintisiz olarak iptal edilebilir. Rapor ile belgelenemeyen durumlarda Tüketici herhangi bir talepte bulunamaz. Haksız talep halinde Acente’nin tazminat hakkı saklıdır.
Tüketici yapılacak tüm değişiklik işlemlerinde her bir işlem için 50-TL/kişi olmak kaydıyla işlem ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6. CAYMA HAKKI

Müşteri, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Acente' ye faks, e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması zorunludur. Bu hakkın kullanılması halinde, Tüketici’ ye veya üçüncü kişinin kullanımına sunulan hizmetin faturasının, Tur kayıt Formlarının asıllarının Acente’ ye teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli Tüketici’ ye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
Kampanyalı hizmetler ve erken rezervasyon imkânları ile satın alınan hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

7. GİZLİLİK

Tüketici tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Acente’ ye bildirdiği bilgiler Acente tarafından idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve kesinlikle saklanmaz. Kredi kartına ilişkin tüm bilgiler provizyon sonrası sistemden silinir.

8. SAİR HÜKÜMLER

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı Kanun, 6502 sayılı TKHK, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, TBK., TTK, Türkiye’ nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
Tüketiciler işbu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, işbu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Tüketicinin sözleşmeyi almasından itibaren makul sürede sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmesi hali saklıdır. Aksi halde Tüketici, iş bu sözleşme ile bağlı olmadığını ileri süremez.